Selecteer een pagina

hometeq

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Definitie

In deze AV worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, verder te noemen AV, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Hometeq).

1.2 Annulering: de schriftelijke mededeling dat van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt dan wel dat deze geheel of gedeeltelijk niet uitgegeven zal worden.

1.3 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Hometeq en opdrachtgever.

1.4 (Op)Levering: het verlenen van dienst(en) aan Opdrachtgever, aan een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon en/of aan een door Opdrachtgever ingeschakelde derde, dan wel het in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon en/of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde brengen van de Producten welke voorwerp zijn van enige Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Hometeq en opdrachtgever.

1.5 Hometeq: Hometeq BV, de in het handelsregister onder nummer 12057529 ingeschreven vennootschap, alsook aan haar gelieerde ondernemingen.

1.6 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Hometeq is gericht, met wie Hometeq de Overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.

1.7 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen Opdrachtgever en Hometeq.

1.8 Producten: alle goederen die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Hometeq en Opdrachtgever.

 

Artikel 2 Wettelijke regelingen

Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen van Hometeq is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid AV

3.1 De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende Levering door Hometeq van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

3.2 De AV zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Hometeq geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever door levert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Hometeq door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

3.3. Afwijkingen van de AV alsmede van de tussen Hometeq en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hometeq zijn bevestigd, dan wel indien Hometeq aan deze gewijzigde Overeenkomst uitvoering geeft. Een dergelijke afwijking is altijd slechts eenmalig, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.4 Hometeq wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand, ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten.

3.5 Indien en voor zover enige bepaling van de onderhavige AV nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de AV onverminderd van kracht blijven. Hometeq en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3.6 Indien een bepaling uit de tussen Hometeq en Opdrachtgever Overeenkomst(en) en de AV elkaar overlappen en/of tegenspreken, dan prevaleren de voorwaarden van de Overeenkomst(en).

3.7 Deze AV komen in de plaats van eventuele eerder geldende AV. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke tussen partijen bestaande Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van de gewijzigde versie, dan wel binnen vijf werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever van de gewijzigde versie redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, Hometeq schriftelijk bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan. In dat laatste geval blijven de oorspronkelijke AV, dus zoals deze golden voordat de wijziging plaatsvond, deel uitmaken van elke tussen partijen op dat moment bestaande Overeenkomst.

 

Artikel 4 Aanbieding, offerte en Overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen (ook wel offertes genaamd) van Hometeq – in welke vorm dan ook – zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Hometeq kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever nog herroepen.

4.2 Offertes van Hometeq zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Hometeq de door Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat Hometeq tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

4.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Hometeq binden Hometeq niet dan nadat zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

4.5. Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

4.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hometeq aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Hometeq worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hometeq zijn verstrekt, heeft Hometeq het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging en/of te late levering van de benodigde informatie voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke markttarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Prijzen, tarieven en betaling

5.1 Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

5.2 Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief kosten van derden, installatie-, afleverings-, vervoers-, bezorg-, reis- en verblijfskosten en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

5.3 Hometeq is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven, indien Hometeq kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en Levering prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal en lonen of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen.

5.4 Slechts indien de prijs- c.q. tariefsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met Hometeq te ontbinden. De ontbinding dient binnen uiterlijk één week nadat Hometeq Opdrachtgever bericht heeft omtrent de prijsverhoging schriftelijk te geschieden. Opdrachtgever is dan slechts de door Hometeq te bepalen som voor het tot op dat moment door Hometeq uitgevoerde deel van de Overeenkomst verschuldigd.

5.5 Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in drie termijnen:

– 65% dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst;

– 25% dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na aanvang werk.

– 10% dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na oplevering.

5.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, één en ander onverminderd de verdere rechten die Hometeq heeft.

5.7. De Opdrachtgever zal, indien Hometeq tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle door derden in rekening gebrachte kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom plus rente, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

5.8 De door Hometeq opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief en zijn nimmer fatale termijnen.

5.9 Indien Hometeq na het sluiten van de Overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet (geheel) zal nakomen – ook nadat Hometeq een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd – heeft Hometeq het recht vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat Opdrachtgever binnen een door Hometeq te bepalen termijn en op de wijze zoals door Hometeq zal worden aangegeven, genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichting(en). Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Hometeq niet tot (verdere) uitvoering van enige Overeenkomst verplicht, zonder dat daaruit een verplichting voor Hometeq ontstaat tot vergoeding van schade en/of verschuldigdheid van een boete.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht c.q. meer- en minderwerk

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.

6.2 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke Overeenkomst tussen Hometeq en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Hometeq ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

6.4 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Hometeq geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Overschrijding van de levertijd -door welke oorzaak ook- geeft Opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

6.5 Betaling van meerwerk geschiedt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, binnen veertien dagen nadat dit aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

 

Artikel 7 Annulering

7.1 Annulering door Opdrachtgever is slechts mogelijk binnen vijf dagen na ontvangst van de orderbevestiging. Na deze periode kan annulering slechts geschieden met expliciete schriftelijke instemming van de directie van Hometeq en onder voorwaarden.

7.2 Indien de Annulering zijdens Opdrachtgever door Hometeq wordt geaccepteerd, is Hometeq gerechtigd daaraan voorwaarden te verbinden, zoals betaling van een deel van de som van de Overeenkomst, zelfs ingeval Hometeq geen schade heeft geleden.

 

Artikel 8 Risico en aansprakelijkheid

8.1 Het risico van verlies en/of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon en/of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde zijn gebracht.

8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken alsmede de toepassing in zijn organisatie van de geleverde Producten en voor door Opdrachtgever zelf te verlenen Diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Hometeq is nimmer aansprakelijk en Opdrachtgever vrijwaart Hometeq voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de geleverde Producten.

8.3 Hometeq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hometeq is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was Opdrachtgever van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.

8.4 Hometeq is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst en/of verlies of het niet kunnen gebruiken van gegevens, extra inzet personeel, vertragingsschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever), immateriële schade en/of bedrijfsschade.

8.5 De aansprakelijkheid van Hometeq jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de contractsom exclusief BTW die Hometeq in verband met de Producten, software en/of hardware die de schade heeft toegebracht, of de verrichte Diensten waardoor de schade is toegebracht, van Opdrachtgever heeft ontvangen. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Hometeq in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

8.6 Indien Hometeq bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden, is de aansprakelijkheid van Hometeq, naast het overige wat hierover in deze AV wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Hometeq en haar ondergeschikten. Hometeq is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.

8.7 Hometeq is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de installatie of montage van de door haar geleverde Producten indien die installatie of montage geen onderdeel uitmaakt van de tussen Hometeq en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Ook is Hometeq niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de werking van de geleverde Producten ten opzichte van reeds aanwezige c.q. door derden geleverde Producten en/of Diensten.

8.8 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van de Overeenkomst ontstaan, door Opdrachtgever redelijkerwijs te verzekeren was, dan wel normaliter door een contractant in dezelfde positie als Opdrachtgever in die branche verzekerd kan worden, is aansprakelijkheid van Hometeq uitgesloten.

8.9 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen, datalekken of schade voortvloeiende uit schadelijke software, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hometeq. Van een datalek is sprake wanneer bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan of als Hometeq niet kan uitsluiten dat persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn c.q. worden verwerkt of door derden worden gebruikt c.q. misbruikt.

8.10 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hometeq, zal Opdrachtgever Hometeq vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde Producten en/of Diensten.

8.11 Indien Hometeq, zonder de installatie c.q. montage in opdracht te hebben, wel bij de installatie c.q. montage hulp en bijstand –van welke aard ook- verleent, geschiedt dit geheel onverplicht en voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.12 Opdrachtgever is gehouden Hometeq te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Hometeq in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 9 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hometeq of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever verkrijgt niet het recht en het is Opdrachtgever verboden om een Product na te maken, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te wijzigen of te reconstrueren.

9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3 Het is Hometeq toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Hometeq door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. De beveiligingsmaatregelen hebben onder meer tot doel te voorkomen dat Opdrachtgever in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken.

9.4 Het is Hometeq toegestaan de door haar geleverde programmatuur gegevens van verrichtingen, prestaties en overig gebruik te laten opslaan die gebruikt kunnen worden voor onder meer verbetering van de Producten en/of Diensten.

9.5. Hometeq zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens Opdrachtgever welke gebaseerd is op de bewering dat door Hometeq zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Hometeq onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Hometeq. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie geven en medewerking aan Hometeq verlenen, opdat Hometeq zich tegen deze, rechtsvorderingen kan verweren, zo nodig in naam van Opdrachtgever.

9.6 Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever –ondanks dat dit niet is toegestaan- in de programmatuur, apparatuur en/of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

9.7 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Hometeq zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Hometeq een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Hometeq het geleverde tegen creditering van de verwervings- kosten en onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of ervoor zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

 

Artikel 10 Inspectie en reclames

10.1 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten en/of Diensten direct na Levering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

10.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Hometeq geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Hometeq daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen acht (8) dagen na Levering, dan wel binnen vijf (5) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

10.3 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Hometeq of een door Hometeq automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Hometeq te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.

 

Artikel 11 Garantie

11.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Hometeq in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij inspectie niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen twaalf (12) maanden na de Levering zijn opgetreden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Hometeq toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking en/of gebruik van slecht materiaal. Voor zover Hometeq het product heeft betrokken van een leverancier, geldt deze garantie van Hometeq slechts voor zover Hometeq zelf jegens haar leverancier aanspraak kan maken op garantie.

11.2 Onder de in lid 11.1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Hometeq worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel al dan niet in het bedrijf van Hometeq of door toezending van een onderdeel ter vervanging, één en ander steeds ter keuze van Hometeq. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
slijtage bij normaal gebruik;
montage/installatie en/of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever;
de toepassing van enige overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan Hometeq ter bewerking zijn verstrekt;
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast alsmede van door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
door Hometeq van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Hometeq heeft verstrekt;
specifieke ontwikkelrisico’s van nieuw ontwikkelde producten.
11.4 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Hometeq gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, is Hometeq met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie –hoe ook genaamd- gehouden. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hometeq tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

11.5 Reclamering ter zake van gebreken – welke naar de mening van Opdrachtgever aanspraak geven op garantie – dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na het verstrijken van de leveringsdatum, in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn voor reclamering vervalt elke aanspraak tegen Hometeq ter zake van die gebreken.

11.6 Indien Hometeq ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ Producten eigendom van Hometeq.

11.7 Ter zake van de door Hometeq uitgevoerde reparatie-of revisiewerkzaamheden of andere Diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van twaalf (12) maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Hometeq om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

11.8 Ter zake van door Hometeq uitgevoerde inspectie, advisering en soortgelijke verplichtingen wordt geen garantie gegeven.

11.9 Het beweerdelijk niet-nakomen door Hometeq van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Hometeq gesloten Overeenkomst.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid (Geheimhouding)

12.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Hometeq of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

12.2 Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der partijen de informatie naar buiten bracht.

12.3 Hometeq zal de naam van Opdrachtgever in haar uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.

 

Artikel 13 Overmacht

Er is geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming van Hometeq indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan elke van de wil van Hometeq onafhankelijke omstandigheid –ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst al te voorzien- die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede -voor zover daaronder niet reeds begrepen- oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, transportmoeilijkheden, stroomuitval, computerstoringen, oproer, ziekte van het personeel en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hometeq geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 14 Opschorting/einde Overeenkomst

14.1 Voor zover de tussen Hometeq en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst betreft (waaronder bijvoorbeeld onderhoudsovereenkomsten kunnen worden begrepen), is Hometeq gerechtigd de tussen Hometeq en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) tussentijds op te zeggen. Dit dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

14.2 Iedere partij is gerechtigd om Overeenkomst(en) buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

14.3 Tussentijdse beëindiging volgens lid 1 van dit artikel alsmede ontbinding volgens lid 2 van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Hometeq geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Hometeq terzake van dat bepaalde product en/of die bepaalde dienst in verzuim is. Indien sprake is van de uitvoering van verschillende, van elkaar te onderscheiden Leveringen van Producten en/of Diensten als onderdeel van een meeromvattende Overeenkomst, geldt een deeluitvoering als afzonderlijke Overeenkomst, welke deeluitvoering niet wordt getroffen door een tussentijdse beëindiging, dan wel ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.

14.4 In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in artikel 13, is Hometeq gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Hometeq bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

14.5 Indien de periode van overmacht, zoals bedoeld in artikel 13, langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Hometeq gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Hometeq is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

14.6 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Hometeq gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Hometeq te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van Opdrachtgever waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn onderneming, is Hometeq gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze Overeenkomst(en) voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Hometeq bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en).

14.7 In geval van opschorting krachtens lid 14.6. wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Hometeq bespaarde kosten, en is Hometeq bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar gereserveerde in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 14.2. wordt de overeengekomen prijs –zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Hometeq bespaarde kosten, en is Opdrachtgever gehouden om het vore omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Hometeq bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

14.8 Opdrachtgever is niet gemachtigd/ gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de (deel)Overeenkomst(en) te vorderen.

 

Artikel 15 Hoofdelijkheid

Wanneer de Overeenkomst(en) door Hometeq is/zijn gesloten met meer personen en/of rechtspersonen als Opdrachtgever, dan zijn al die personen en/of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en).

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door Hometeq aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever alle vorderingen van Hometeq uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met rente en kosten en alle overige vorderingen, heeft voldaan.

16.2 Wanneer Opdrachtgever uit de door Hometeq geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt Opdrachtgever bij die vorming in opdracht van Hometeq en gaat Opdrachtgever de zaak voor Hometeq houden. Opdrachtgever wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen zijn voldaan.

16.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in plaats van de betreffende zaken en komen aan Hometeq toe.

16.4 Voor zover Hometeq nog andere vorderingen op Opdrachtgever heeft en Hometeq aan Opdrachtgever zaken en/of Diensten heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt Opdrachtgever tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Hometeq een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk Hometeq dit bezitloos pandrecht aanvaardt. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Hometeq een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Opdrachtgever zal er voor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van Hometeq, geen pand en/of beperkte rechten rusten.

16.5 Opdrachtgever mag tot het tijdstip van volledige nakoming, betaling c.q. vereffening de van Hometeq betrokken zaken niet aan derden verpanden, bezwaren of aan hen op enigerlei wijze de juridische en/of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van Hometeq beperken.

16.6 Indien Opdrachtgever van Hometeq betrokken Producten doorverkoopt, kan Hometeq Opdrachtgever verplichten ten gunste van Hometeq een pandrecht te vestigen op zijn uit die verkoop voortvloeiende vordering op de koper.

16.7 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Hometeq zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na beslaglegging en/of vestiging van rechten, als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

16.8 Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere zekerheidstellingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 Verwerking van persoonsgegevens

17.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens door Hometeq op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de geldende wetgeving.

17.2 Hometeq verwijst naar het privacy statement op haar website, welke van toepassing is op en integraal onderdeel uitmaakt van deze AV.

 

Artikel 18 Overige bepalingen

18.1 Hometeq is gerechtigd (onderdelen van) de geleverde zaken bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigen, mits Hometeq vergelijkbare kwaliteit en/of Opdrachtgever.

18.2 Alle rechtsvorderingen betreffende de Levering van Producten en/of Diensten door Hometeq dienen door Opdrachtgever jegens Hometeq binnen 1 (één) jaar na levering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

18.3 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze AV en/of Overeenkomst, zal hij aan Hometeq, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 50.000,- alsmede een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Hometeq om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

18.4 Geschillen tussen Hometeq en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en/of andere (rechts)handelingen betreffende Levering door Hometeq van Producten en/of Diensten, worden met uitsluiting van de gewone rechter beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

18.5 Deze AV zijn te raadplegen via de website van Hometeq. De AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Deze AV worden op verzoek van Opdrachtgever kosteloos toegezonden.

Adres

Broekbeemden 37
6097 DG Heel

KVK

12057529

Telefoon

+31 6 14 96 25 21
+31 475 21 73 16

E-mail

info@hometeq.nl

BTW-ID

NL001493566B45